Tính phân số

* lcm = bội chung nhỏ nhất

Máy tính chuyển đổi từ Thập phân sang Phân số

Tính Phân số

Phân số là gì?

Phân số là biểu thức toán học biểu diễn một phần của một tổng thể hoặc một tỉ lệ giữa hai lượng. Nó bao gồm hai số được phân tách bởi một đường ngang hoặc chéo, trong đó số trên đường là tử số, và số dưới đường là mẫu số.

Trong một phân số, tử số biểu diễn số phần bằng nhau bạn có hoặc quan tâm, trong khi mẫu số biểu diễn tổng số phần bằng nhau tạo nên toàn bộ.

Ví dụ, trong phân số 3/4:

 • Tử số (3) biểu diễn rằng bạn có ba phần trong tổng số.
 • Mẫu số (4) biểu diễn rằng toàn bộ được chia thành bốn phần bằng nhau.

Vậy, 3/4 chỉ ra rằng bạn có ba trong số bốn phần bằng nhau hoặc ba phần tư của toàn bộ.

Phân số có thể biểu diễn nhiều lượng khác nhau và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong toán học và cuộc sống hàng ngày, như đo lường, so sánh và tính toán tỉ lệ. Chúng rất quan trọng trong các lĩnh vực như số học, đại số, hình học và khoa học để biểu thị các giá trị không phải là số nguyên hoặc số nguyên.

Chuyển đổi giữa phân số và số thập phân

Chuyển đổi giữa phân số và số thập phân bao gồm việc biểu diễn một giá trị nhất định dưới dạng phân số (tỉ số của hai số nguyên) hoặc dưới dạng số thập phân (biểu diễn số với dấu phẩy thập phân). Tôi sẽ cung cấp hướng dẫn cho cả hai phương pháp chuyển đổi:

 1. Chuyển đổi Phân số sang Số thập phân:
  • Để chuyển một phân số sang số thập phân, chia tử số (số trên) cho mẫu số (số dưới).
  • Thực hiện phép chia và biểu diễn kết quả dưới dạng số thập phân.
  • Ví dụ, để chuyển phân số 3/4 thành số thập phân: Chia 3 cho 4: 3 ÷ 4 = 0.75. Vậy, 3/4 dưới dạng số thập phân là 0.75.
 2. Chuyển đổi Số thập phân sang Phân số:
  • Viết số thập phân dưới dạng phân số với phần thập phân là tử số và một lũy thừa của 10 là mẫu số.
  • Rút gọn phân số nếu có thể.
  • Ví dụ, để chuyển số thập phân 0.625 thành phân số: Viết nó dưới dạng phân số: 0.625 = 625/1000. Rút gọn phân số bằng cách chia cả tử số và mẫu số cho ước số chung lớn nhất của chúng (trong trường hợp này là 125): (625/1000) ÷ (125/125) = 5/8. Vậy, 0.625 dưới dạng phân số là 5/8.

Hãy nhớ rằng không phải tất cả số thập phân đều có thể được biểu diễn dưới dạng phân số đơn giản. Một số số thập phân là số lặp lại (lặp đi lặp lại) hoặc không kết thúc (không bao giờ kết thúc), và chúng thường được biểu diễn dưới dạng số thập phân lặp lại hoặc được ước lượng sử dụng biểu tượng "≈".

Ví dụ, số thập phân 1.333... (với vô số lượng 3) tương đương với phân số 4/3, và số thập phân π (pi) là khoảng 3.14159 và không thể được biểu diễn dưới dạng phân số hữu hạn.

Ví dụ cộng phân số

12
+
13
=
1×3+1×22×3
=
56

Ví dụ trừ phân số

12
-
13
=
1×32×3
=
16

Ví dụ nhân phân số

12
×
13
=
1×12×3
=
16

Ví dụ chia phân số

12
÷
13
=
12
×
31
=
1×32×1
=
32
= 1
12

Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này