Tính giai thừa

Giai thừa là gì?

Trong toán học, giai thừa là một hàm biểu diễn tích của tất cả các số nguyên dương từ 1 đến một số nguyên không âm đã cho. Thông thường, nó được ký hiệu bằng dấu chấm than (!) sau một số.

Công thức giai thừa:

n! = 1×2×3×4×...×n

Cách tính giai thừa?

Để tính giai thừa bằng tay, bạn cần tuân theo các bước sau:

  1. Chọn số mà bạn muốn tính giai thừa; hãy gọi n là số này.
  2. Bắt đầu từ 1 và tạo danh sách các số từ 1 đến n.
  3. Dựa trên danh sách các số này, thực hiện các phép nhân liên tiếp từ 1 đến n. Điều này có nghĩa là bạn bắt đầu từ 1 và nhân tiếp với 2, sau đó tiếp tục nhân với 3, 4 và cứ tiếp tục cho đến khi bạn nhân với n. Lặp lại quá trình này.
  4. Khi bạn đã nhân hết tất cả các số từ 1 đến n, kết quả của phép nhân này chính là giai thừa của n.
  5. Ghi lại kết quả này hoặc sử dụng nó cho mục đích bạn cần.

Ví dụ

Ví dụ, để tính 5!, bạn sẽ thực hiện như sau:

5! = 1×2×3×4×5 = 120

Vậy, 5! = 120.

Nếu bạn muốn tính giai thừa của một số khác, đơn giản thay thế n bằng số đó trong quá trình tính toán.


Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này