Máy tính giải phương trình bậc hai

x2+
x+
=0
* Có thể sử dụng giá trị phân số như 2/3.

Phương trình bậc hai là gì?

Phương trình bậc hai là một phương trình đa thức bậc hai theo một biến số x với a ≠ 0. Nó có thể được viết dưới dạng:

ax2+bx+c= 0

Nơi mà x đại diện cho một ẩn số, và a, b, c đại diện cho các số đã biết, với a ≠ 0. Nếu a bằng 0, phương trình sẽ là phương trình tuyến tính, không phải phương trình bậc hai.

Các nghiệm của phương trình bậc hai được biết đến như là các gốc của phương trình. Chúng có thể được tính toán bằng các phương pháp khác nhau, bao gồm:

 1. Phân tích nhân tử: Biểu diễn phương trình bậc hai dưới dạng tích của hai đa thức nhị thức, nếu có thể, và sử dụng tính chất tích bằng không để tìm ra các nghiệm.
 2. Hoàn thiện bình phương: Viết lại phương trình dưới dạng một trinomial bình phương hoàn hảo, sau đó có thể giải để tìm x.
 3. Công thức nghiệm phương trình bậc hai: Phương pháp tổng quát nhất, có thể giải bất kỳ phương trình bậc hai nào. Các nghiệm được cho bởi: \[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \]

Nơi mà biểu tượng ± chỉ ra rằng phương trình bậc hai có hai nghiệm, và \( \sqrt{b^2 - 4ac} \) được gọi là biệt thức. Biệt thức có thể xác định tính chất của các nghiệm:

 • - Nếu \( b^2 - 4ac > 0 \), có hai nghiệm thực phân biệt.
 • - Nếu \( b^2 - 4ac = 0 \), có đúng một nghiệm thực (còn được gọi là nghiệm kép).
 • - Nếu \( b^2 - 4ac

Phương trình bậc hai là cơ bản trong đại số và xuất hiện trong nhiều ứng dụng khác nhau trong toán học, vật lý, kỹ thuật và kinh tế.

Làm thế nào để giải phương trình bậc hai?

Có thể tiếp cận giải phương trình bậc hai bằng nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc vào dạng của phương trình bậc hai và các giá trị cụ thể của các hệ số \( a \), \( b \), và \( c \). Dưới đây là các phương pháp phổ biến nhất:

1. Phân tích nhân tử:

Nếu phương trình bậc hai có thể phân tích thành tích của hai nhị thức, đây thường là phương pháp đơn giản nhất.
Ví dụ, để giải \( x^2 - 5x + 6 = 0 \):

 1. Phân tích nhân tử phương trình thành \((x - 2)(x - 3) = 0\).
 2. Áp dụng tính chất tích bằng không, nói rằng nếu một tích các nhân tử bằng không, ít nhất một trong các nhân tử phải bằng không. Vậy, đặt mỗi nhân tử bằng không: \( x - 2 = 0 \) hoặc \( x - 3 = 0 \).
 3. Giải cho \( x \): \( x = 2 \) hoặc \( x = 3 \).

2. Hoàn thiện bình phương:

Phương pháp này liên quan đến việc viết lại phương trình bậc hai dưới dạng một đa thức trinomial bình phương hoàn hảo.

 1. Bắt đầu với \( ax^2 + bx + c = 0 \).
 2. Chia cả hai vế cho \( a \) để có \( x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} \).
 3. Thêm \( \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \) vào cả hai vế để hoàn thiện bình phương vế trái.
 4. Viết vế trái dưới dạng bình phương và đơn giản hóa vế phải.
 5. Lấy căn bậc hai cho cả hai vế và giải cho \( x \).

3. Công thức nghiệm phương trình bậc hai:

Công thức này có thể giải bất kỳ phương trình bậc hai nào, bất kể các hệ số. Cho \( ax^2 + bx + c = 0 \), các nghiệm cho \( x \) là: \[ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \]

Đây là cách bạn áp dụng nó:

 1. Xác định các hệ số \( a \), \( b \), và \( c \) trong phương trình bậc hai.
 2. Chèn chúng vào công thức nghiệm phương trình bậc hai.
 3. Đơn giản hóa dưới căn bậc hai, được biết đến như là biệt thức \( \Delta = b^2 - 4ac \).
 4. Đánh giá hai nghiệm có thể có sử dụng các dấu \( + \) và \( - \).

4. Phương pháp Đồ thị

Bạn cũng có thể giải phương trình bậc hai bằng cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai \( y = ax^2 + bx + c \) và tìm các điểm mà đồ thị cắt trục x. Các tọa độ x của những điểm này chính là nghiệm của phương trình bậc hai.

Mỗi phương pháp có những lợi ích riêng trong từng tình huống khác nhau, và việc lựa chọn phương pháp có thể bị ảnh hưởng bởi sự đơn giản của phép tính, dạng của phương trình bậc hai, và sở thích cá nhân của người giải.

Ứng dụng của phương trình bậc hai?

Phương trình bậc hai là công cụ cơ bản trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, và nhiều khu vực khác.


Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này