Chuyển đổi Centimét sang Kilômét

cm
km

Làm thế nào để chuyển đổi centimet sang km?

Để chuyển đổi centimet sang km, bạn cần lưu ý rằng có 100.000 cm trong 1 km. Do đó, để thực hiện chuyển đổi, bạn chia số cm cho 100.000.

d(km) = d(cm) / 100000

Ví dụ

Chuyển đổi 30 cm sang km:

d(km) = 30cm / 100000 = 0.0003km

Một Centimét bằng bao nhiêu Kilômét ?

Một centimet bằng 0.00001 km.

1cm = 0.00001km

Một Kilômét bằng bao nhiêu Centimét ?

Một Kilômét bằng 100,000 cm.

1km = 100000cm

Bảng chuyển đổi cm sang km phổ biến

Centimeters (cm)Kilometers (km)
1 cm0.00001 km
2 cm0.00002 km
3 cm0.00003 km
4 cm0.00004 km
5 cm0.00005 km
6 cm0.00006 km
7 cm0.00007 km
8 cm0.00008 km
9 cm0.00009 km
10 cm0.0001 km
20 cm0.0002 km
30 cm0.0003 km
40 cm0.0004 km
50 cm0.0005 km
60 cm0.0006 km
70 cm0.0007 km
80 cm0.0008 km
90 cm0.0009 km
100 cm0.001 km

Xem thêm
Viết cách để cải thiện công cụ này